บริบทตำบล

สภาพทั่วไปของตำบลมูโนะ

ตำบลมูโนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสุไหงโกลก ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 8 กิโลเมตรเมื่อประมาณ 100 ปีเศษ ที่บ้านมูโนะเป็นท่าเรือ ซึ่งราษฎรสัญจรไปมาทางแม่น้ำสุไหงโกลก และแวะหยุดพักอาศัย และต่อมาราษฎรได้มาอาศัยบริเวณท่าเรือและตั้งชื่อว่า บ้านมูโนะ ซึ่งคำว่า มูโนะ เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า “กาแจมูโนะ”เป็นลักษณะไม้ยืนต้น เปลือกสีดำ ใบคล้ายใบเถาวัลย์ดอกเป็นฟองสีขาว ผลกลม สีเหลือง รสหวาน

ตำบลมูโนะเป็นพื้นที่ชุมชนจะอยู่กันไม่หนาแน่น  แต่จะกรุจุกเป็นกลุ่มๆบางพื้นที่โดยเฉพาะในเขตตลาดมูโนะ  ซึ่งเป็นตลาดชายแดนที่มีชาวมาเลเซียเข้ามาซื้อของใช้และอื่นๆที่ราคาถูกกว่าประเทศมาเลเซีย ทุกวันประชากรในพื้นที่ตำบลมูโนะประกอบอาชีพรับจ้างในประเทศมาเลเซีย  ทำสวน ทำนา กรีดยาง  ค้าขาย และอื่นๆตามลำดับ

ข้อมูลอาณาเขต

ทิศเหนือ                   ติดต่อกับอำเภอตากใบ

ทิศใต้                       ติดต่อกับ แม่น้ำสุไหงโก-ลก  (เขตพรมแดนประเทศมาเลเซีย )และตำบลปาเสมัส

ทิศตะวันออก              ติดต่อกับอำเภอตากใบและประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก                ติดต่อกับตำบลปูโยะ

ข้อมูลการปกครอง

ตำบลมูโนะแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 5 หมู่บ้าน

          หมู่ที่  1      บ้านมูโนะ             ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสาลีนี หะยีดอเลาะ

          หมู่ที่  2      บ้านลูโบ๊ะลือซง       ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายนาทวี  ตันเหมนายู

          หมู่ที่  3      บ้านปาดังยอ         ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายมุสตอปา  อาบะ

          หมู่ที่  4      บ้านปูโป๊ะ             กำนันตำบลมูโนะชื่อว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  อาแว

          หมู่ที่  5      บ้านบูเก๊ะ             ผู้ใหญ่บ้านชื่อนายอามาซะ  สาอะ

ประวัติความเป็นมาของตำบลมูโนะ

ข้อมูลพื้นฐาน ศกร.ตำบลมูโนะ

ศกร.ตำบลมูโนะ  ตั้งอยู่บ้านบูเก๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลมูโนะ อยู่ห่างจากตัวอำเภอสุไหงโก-ลก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาเสมัส  ทิศใต้ติดต่อกับ หมู่ที่ ๒บ้านลูโบ๊ะลือซง   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ ๑ บ้านมูโนะ  ทิศตะวันตกติดต่อกับ หมู่ที่ ๔ ตำบลปาเสมัส  และ  หมู่ที่ ๑ ตำบลปูโยะ

ในปี พ.ศ.2541 ประชาชนบ้านบูเก๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาบวกกับประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชาการและอาชีพ ทางคณะกรรมหมู่บ้าน นำโดยนายบูคอรี  ดาโอ๊ะ  ผู้ใหญ่บ้านบูเก๊ะ ได้ทำการติดต่อกับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงโก-ลก มาให้ความรู้ ฝึกอาชีพ และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านบูเก๊ะ  ในปี พ.ศ.2546   โดยใช้ที่โรงเรียนตาดีกาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ต่อมาในปี  2549   ศูนย์การเรียนชุมชนมูโนะ   ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ SML ซึ่งเป็นอาคารโล่งที่สามารถบริการประชาชนได้มากกว่า  150  คน   

ในปี พ.ศ.2552  ศูนย์การเรียนชุมชนมูโนะ  ได้ยกระดับให้เป็น  กศน.ประจำตำบลมูโนะ  เพื่อบริการกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลมูโนะและตำบลใกล้เคียง 

ในปี  2563   ศูนย์การเรียนชุมชนมูโนะ   ได้ย้ายมาใช้สถานที่อาคารประชารัฐ ซึ่งเป็นอาคารปู่นอิฐ ด้านหน้ากระจก ที่สามารถบริการประชาชนได้มากกว่า  60  คน