ประชาสัมพันธ์ ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ประชาสัมพันธ์ ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการขยายผลระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม สำหรับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในโรงเรียน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีช่องทางในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าถึงระบบและได้รับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว