บริบทปอเนาะ

his page has its layout set to Left Sidebar. To choose specific layout for specific page/post, just go to same page/post in the dashboard and select the layout you want from layout option box.

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2547 มีนายรอยาลี  เซ็ง เป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะขึ้น บ้านเลขที่ 148/31 บ้านบาโงวเปาะเล็ง ม.๕ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เลขที่จดทะเบียน 3570101245785/2547 พื้นที่ปอเนาะ จำนวน 1 ไร่ 53 ตารางวา

สถาบันศึกษาปอเนาะมัรดียะห์ เป็นสถาบันที่ดำเนินการสอนเกี่ยวกับหลักคำสอนศาสนาอิสลาม รายวิชาอิสลามศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตามประมวลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 9 รายวิชา(มีการเรียนการสอนทุกวันยกเว้นวันศุกร์)   รับเด็กนักเรียนเป็นผู้หญิงทั้งหมด  ลักษณะการอยู่เป็นการอยู่ประจำ 2 เดือน ถึงจะกลับบ้านครั้ง ต่อมาประมาณ ปี 2556 เริ่มรับนักเรียนชาย

ที่มาของปอเนาะและเงินที่ได้มาเป็นเงินซากัตและเงินทำบุญของประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลก และต่างจังหวัดที่มีความศรัทธาต่อบาบอ(เจ้าของปอเนาะ) เด็กที่มาเรียนในปอเนาะเป็นเด็กส่วนมากออกจากโรงเรียนภาคบังคับและเด็กที่มาเรียนที่ปอเนาะมีทั้งเด็กที่จ่ายค่าเล่าเรียนและเด็กไม่จ่ายค่าเล่าเรียน   เด็กที่จ่ายเป็นเด็กที่มีพ่อแม่  ส่วนเด็กที่ไม่จ่ายเป็นเด็กยากจนและกำพร้า