ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกระดับชั้น ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ผ่านทุกสาระวิชา และได้รับผลการสอบ “ดีเยี่ยม”ในสาระต่างๆ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566