โครงการสืบสานวัฒนธรรมมลายู ประจำปี 2567

วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายซาฮารี บินมะแอ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมมลายู ประจำปี 2567 โดยมีนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมงานโครงการสืบสานวัฒนธรรมมลายู ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของมลายูไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมลายู ตามประเพณีของมลายู ซึ่งหลังจากถือศีลอด มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแต่งกายแบบมลายูเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมมลายู และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก การขับร้องเพลงมลายู การแสดงบนเวที การประกวดการแต่งกายมลายูของสตรี และการรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส