เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ประกาศนียบัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอให้พระองค์ทรงพระเจ

Read more

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก (ชื่อเดิม กศน.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ส่งเสริมการเรีย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ที่ได้รับสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2566

Read more