บริบทปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์

ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะฮายุซซอฮาบะห์

           ประวัติความเป็นมาของปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์

ฮายาตู  คือ การมีชีวิต  + อัซซอฮาบะห์ แปลว่า คือ บรรดาสาวกของท่านศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล)

ดังนั้น สถาบันปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์ คือ สถาบันที่ดำเนินการเรียนการสอนให้ผู้เรียนอยู่ในแนวทางการดำเนินชีวิตตามแบบฉบับบรรดาสาวกที่ดีงามของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล)

สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์ สถานที่ตั้ง   29/2  หมู่ที่ 2   ตำบลปูโยะอำเภอสุไหงโก-ลกจังหวัดนราธิวาสรหัสไปรษณีย์  96120 โทรศัพท์081-2757683 บนเนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ จดทะเบียนโดยนายตาแย    เราะแลบา ซึ่งเป็นเจ้าของปอเนาะ

ลักษณะการเรียนรู้ประเภท อัลกรุ-อ่าน กีตาบ และอัล-ฮาดีษ รับนักศึกษาทั้งผู้ชายและผู้หญิงลักษณะการอยู่คืออยู่ประจำเป็นเวลา 1 เดือน อนุญาตให้กลับบ้านได้เป็นเวลา  7 วันแต่ถ้าเกินกว่าที่กำหนด จะมีการลงโทษให้อยู่ประจำคือ ถ้ากลับบ้านเกิน 1 วัน ลงโทษโดยให้อยู่ที่ปอเนาะ 7  วัน    นักศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในอำเภอตากใบ อำเภอสุไหงโก-ลก และอำเภอสุคิริน ถือได้ว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ใกล้ ๆ ในพื้นที่  ถ้าหากมีธุระจำเป็นหรือสำคัญก็จะมีการอนุโลมเป็นราย ๆ ไป เวลาเรียนจะเรียนทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์จะพักในเวลา 10.00 น. – 12.00 น.  วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เป็นวันหยุดของปอเนาะ ให้นักศึกษาได้พักผ่อนและทำกิจวัตรต่าง ๆ

ปีแรกที่กศน. ได้เปิดสอนหลักสูตรบูรณาการนั้นมีเฉพาะนักศึกษาชายคือปี 2548-2549

พอมาปี   2550  –  ปัจจุบันเริ่มมีนักศึกษาหญิงเข้ามาเรื่อย ๆ สถาบันศึกษาปอเนาะฮายา-ตุซซอฮาบะห์    ปัจจุบันจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปอเนาะประมาณ  1๓๐ คน  แยกเป็นชาย  9๔  คน หญิง  36  คน  ประกอบด้วยอาคารมัสยิด  1  หลัง   อาคารปูน   2  ชั้น ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าของปอเนาะรวมทั้งเป็นที่พักของนักศึกษาหญิง  มีที่พักนักศึกษาชาย  เป็นอาคารยาว  1  หลัง มี 12 ห้อง มีที่พักนักศึกษาชายที่เป็นหลังเล็ก ๆ 3  หลัง มี 6 ห้อง  ปี 2555 ได้รับอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันศึกษาปอเนาะดีต้นแบบระดับจังหวัด จากสบย.12 จังหวัดยะลา งบประมาณ 1,750,000 บาท    ใช้สำหรับการเรียนการสอนด้านศาสนา และสายสามัญ สายอาชีพ และการประชุมต่าง ๆ  การจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงในบริเวณด้านหลังปอเนาะ     ไว้สำหรับให้นักศึกษาทำอาชีพ เช่น ปลูกเห็ดฟาง บ่อเลี้ยงปลา ทำปุ๋ยชีวภาพ ปลูกผักต่าง ๆ เลี้ยงแพะ และเลี้ยงแกะ ซึ่งโรงเพาะเห็ดได้สร้างอีก 1 โรง ซึ่งอยู่ด้านหลังของบริเวณปอเนาะซึ่งซื้อที่ดินเพิ่มอีก ๓ ไร่ ที่ดินปัจจุบันรวม ๑๓ ไร่

ในปี 2553  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นไปตามหลักการและปรัชญาการศึกษานอกโรงเรียนนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจึงได้ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดการเรียนการสอนในด้านสายสามัญในสถาบันศึกษาปอเนาะ ให้ใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ส่วนนักศึกษาคนใดที่เรียนหลักสูตรบูรณาการอยู่แล้วก็ให้เรียนต่อจนจบหลักสูตร

ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดการเรียนการสอนสายสามัญ ให้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์ 3 ระดับด้วยกัน คือ 1.ระดับประถมศึกษา 2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอนโดย นายซาฮารี บินมะแอและมีการจัดอาชีพระยะสั้น และทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ

วิสัยทัศน์

           จัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาปอเนาะ ยึดหลักการศรัทธาที่ถูกต้องและนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา

           ยึดหลักการศาสนาและอยู่อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

เอกลักษณ์

           สถาบันศึกษาปอเนาะฮายาตุซซอฮาบะห์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคน

อัตลักษณ์

           สร้างคนดี เพื่อฟื้นฟูศาสนาอิสลาม