ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธิดารัตน์ ธรรมประดิษฐ์ นักศึกษาระดับ ม.ต้น เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE CAMP 30 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี