ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาการกระทำใดบ้างที่ตรวจสอบพบในระหว่างดำเนินการเลือกไม่ว่าระดับใด ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นกระทำเพื่อให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม