#โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ห้องเรียนสีขาวตำบลศรีบรรพต

นที่ 24 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวอริศรา ซือรี ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ห้องเรียนสีขาวตำบลศรีบรรพต) ให้กับนักศึกษา ศกร.ตำบลศรีบรรพต ณ ศกร.ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+7

ความรู้สึกทั้งหมด

2สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ อีก 1 คน