นายมะรอนิง แวสะมะแอ

โต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะฟัตฮูเราะห์มาน