ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู พร้อมด้วยนางสาวณิชชารีย์ สุทธิชาเจริญพงษ์ ครู และนางสาวมารีแย ดาโอ๊ะ บรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผน วิเคราะห์ และหาแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนางานการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส