นางอัสสิมา แวโน๊ะ

1. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน  แยกได้ดังนี้

ระดับจำนวนนักศึกษาหลักสูตร 2551รวม
ชายหญิง
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย281240
                 รวม281240

2. สถานที่ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้

2.1 ชื่อสถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลวาตานียะห์ หมู่ที่ 6 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ

จังหวัดนราธิวาส   

วันพบกลุ่ม วันพฤหัส เวลา 09.00 – 16.00 น.