เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ #

วันที่ 9 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ ข้าพเจ้า นางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานในการเข้าร่วมงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน ในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีการ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส