ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ ศกร.ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส #

วันที่ 3 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ข้าพเจ้านางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ และบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่ทำความสะอาดหลังน้ำลดจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สถาบันศึกษาปอเนาะนุรุลวาตานียะห์ ม.6 บ้านดาระ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส