โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (Creativity – Based Learnig : CBL)

ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายมะอาบีดี สามะอากา ครู กศน.ตำบลลาโละ เข้าร่วมประชุมโครงการโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้านกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน (Creativity – Based Learnig : CBL) โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา