มุมดิจิทัล

  • กศน.ตำบลมีมุมของศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีโมเดลจัดเบอร์ด เครื่องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
  • ป้ายแนะนำการใช้อินเตอร์เน็ต และการสมัครใช้บริการอินเตอร์เน็ต
  • มีการนำเสนอข้อมูลวิธีการสมัครใช้ app ต่างๆ การสมัคร Facebook การสมัคร E-mail. การสมัครเพจ
  • เว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน ใช้สื่อ อิเลคทรอนิกส์ สื่อจากยูทูปและอื่นๆ
  • กศน.ตำบลมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้บริการตลอดเวลาบริการฟรี
  • ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าความรู้โดยใช้อินเตอร์เน็ต
  • ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรฯเข้าร่วมกลุ่ม Facebook :OOCC กศน.อำเภอ
  • ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมดิจิทัลชุมชน อย่างน้อยร้อยละ 30 มีการขายออนไลน์
  • ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนได้ขยายผลต่อ
  • มีกิจกรรมการไลฟ์สินค้าในตำบลลาโละ