ปฏิบัติหน้าที่เวรวันหยุดราชการ เพื่อดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ของทางราชการ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 ธันวาคม 25

Read more

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเว็บไซต์สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more