(ชื่อครูอาสาฯปอเนาะ)

นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ