โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 23 เมษาย

Read more

ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 3 เมษายน

Read more