โครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันนี้เมื่อ 6 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, กิจกรรม Shopping Ideas DIY, กิจกรรมประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม, กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ด้วยระบบ Kahoot), กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “แก้วกัลยาในดวงใจ ของฉัน”, บูธ To be number one, บูธนิทรรศการส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ, บูธนิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน