เยี่ยมเยียนโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ เนื่องในวันตรุษอิดิลฟิตรี

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ มอบหมายให้นางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่งครูอาสาฯปอเนาะ พบปะโต๊ะครู และมามา ผู้ช่วยโต๊ะครู เนื้องในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี เพื่อพบปะและเยี่ยมเยียน ณ สถาบันฯปอเนาะสุบุลลิสสาลาม สถาบันศึกษาปอเนาะอัลมะฮาดุลร็อบบานี ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส