จัดเตรียมสถานที่ “ฐานการอ่านผ่านโครงงาน” กิจกรรมวันส่งเสริมการอ่าน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ นางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ และนางสาวมา ซีเตาะห์ มีเด็ง ตำแหน่ง ครูศกร.ตำบล จัดเตรียมสถานที่ ฐานการอผ่านโครงงาน กิจรรมวันส่งเสริมการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส