บริบทตำบล

๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

                   ๑) สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ประวัติความเป็นมาตำบลเฉลิม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

 1. สภาพทางกายภาพของชุมชนตำบลเฉลิม

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน กาคมนาคมติดต่อสื่อสาร

เฉลิม  เป็นชื่อชุมชนตั้งอยู่ หมู่ที่5 คำว่าเฉลิมแต่เดิมเป็นชื่อเรียกเป็นภาษามลายูถิ่นคือ  ฉลุง  ซึ่งเป็นที่สำหรับล่ามโซ่ช้าง จากนั้นได้รวบรวมชุมชนต่างๆ ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น และได้สถาปนาเป็นตำบลขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2293

ตำบลเฉลิมเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 7 ตำบลของอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอระแงะ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 7 กิโลเมตร

ขนาดพื้นที่ ตำบลเฉลิม

ตำบลเฉลิม มีพื้นที่ทั้งหมด  38,000  ไร่  พื้นที่ถือครองทำการเกษตร 27,066 ไร่

สภาพทั่วไป

ภูมิประเทศประกอบด้วยประมาณ ร้อยละ 27 เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาที่เป็นที่อยู่อาศัยร้อยละ 51 เป็นที่ราบทำนาร้อยละ 22 ของพื้นที่ ทั้งหมดภายในตำบล

อาณาเขต

 • อาณาเขตทางทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตตำบลมะรือโบตก  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส

และตำบลยี่งอ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส

 • อาณาเขตทางทิศใต้   ติดต่อกับเขตตำบลกาลิซา  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
 • อาณาเขตทางทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตตำบลบาโงสะโตและตำบลตันหยงมัส  อำเภอระแงะ  จังหวัดนราธิวาส
 • อาณาเขตทางทิศตก   ติดต่อกับเขตตำบลเชิงคีรี  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

ขนาดพื้นที่ ตำบลเฉลิม

ตำบลเฉลิม มีพื้นที่ทั้งหมด  38,000  ไร่  พื้นที่ถือครองทำการเกษตร 27,066 ไร่

สภาพชุมชน

ตำบลเฉลิม ประกอบไปด้วย  ๗  หมู่บ้าน

 • หมู่ที่ 1 บ้านทำนบ ประกอบด้วย 3 บ้าน ด้แก่

๑.๑ บ้านทำนบ

๑.๒ บ้านละโอ

๑.๓ บ้านยือนือเระ

๒. หมู่ที่ 2 บ้านปาเซ ประกอบด้วย  2 บ้าน ได้แก่

๒.2 บ้านปาเซ

2.2 บ้านตันหยง

3 .หมู่ที่ 3 บ้านสิโป ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

3.1 บ้านสิโป

4 .หมู่ที่ 4 บ้านกูจิงลือปะ ประกกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

4.1 บ้านกูจิงลือปะ

 1. หมู่ที่ 5 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ประกอบด้วย 2 บ้าน ได้แก่

5.1 บ้านเฉลิม

5.2 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ

 1. หมู่ที่ 6 บ้านสะโล ประกอบด้วย 1 บ้าน ได้แก่

6.1 บ้านสะโล

 1. หมู่ที่ 7 บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน ประกอบด้วย 1 บ้านได้แก่

7.1 บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน

การคมนาคม /ขนส่ง

ถนนสายบาโงระนะ-ตันหยงมัส เป็นถนนลาดยางอย่างดี

มีรถไฟผ่าน หมู่ที่ 6

การคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังเป็นบางส่วน

การไฟฟ้า

ในชุมชนได้รับบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระแงะ ซึ่งรับกระแสไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีสถานีไฟฟ้าย่อยอยู่ริมถนนสายตันหยงมัส-นราธิวาส และอยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมประมาณ 7 กิโลเมตร การให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะออกสู่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว แต่ยังมีครัวเรือนบางส่วนในเขตหมู่ที่ 6 บางครัวเรือนยังใช้แบบต่อพ่วงจากเพื่อนบ้าน

การสื่อสารและโทรคมนาคม

หอกระจายข่าว จำนวน 7 จุด

การจราจร

ตำบลเฉลิมได้วางเส้นทางการจราจรไว้เพียงพอกับการรับความเจริญเติบโตไว้ระยะยาวในอนาคต แต่มีถนนบางส่วนที่ต้องปรับปรุง

การใช้ที่ดิน

การใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตตำบลเฉลิมมีส่วนมากใช้ในการประกอบการเกษตรกรมเป็นหลัก

) สภาพเศรษฐกิจ

          ลักษณะของเศรษฐกิจของประชาชนตำบลเฉลิมขึ้นอยู่กับการเกษตร และการค้าขาย โดยสินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อของพื้นที่ ได้แก่ ลองกอง ซึ่งมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ สังคมโดยรวมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการแบ่งปันเขตชุมชนย่อยผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          ประชาชนในตำบลเฉลิมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 และประกอบอาชีพค้าชาย ร้อยละ 20 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 20,000 บาท/คน/ปี

การเกษตรกรรม

พื้นที่ในเขตตำบลเฉลิมประกอบการเกษตรมีจำนวนประมาณ 27,066 ไร่ ได้แก่ ปลูกยางพารา ทำนาข้าว สวนปาล์ม ปลูกพืชไร่ ทำสวนผลไม้ (เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน มะพร้าว สละน้ำผึ้ง ฯลฯ) เป็นพีชเศรษฐกิจ ซึ่งแยกตามรายละเอียด ดังนี้

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก (ไร่) พันธุ์พืชที่ปลูก
พันธุ์ดี (ไร่) ร้อยละ พันธุ์พื้นเมือง ร้อยละ
ยางพารา 14,093 14,093 100
ลองกอง 2,663 2,663 100
เงาะ 560 560 100
มังคุด 545 545 100
ทุเรียน 812 812 93.12 60 6.88
มะพร้าว 290 100 290 100
ข้าวนาปี 343 343

การอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในเขตตำบลเฉลิมส่วนใหญ่ การประกอบอาชีพขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมครัวเรือน แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทโรงงาน จำนวน (แห่ง)
1.โรงสีข้าว (ม.3) 1
รวม 1

ธุรกิจให้บริการ

ประเภทธุรกิจบริการให้บริการในเขตตำบลเฉลิมส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก แยกรายละเอียดได้ดังนี้

ประเภทบริการ จำนวน (แห่ง)
1.ซักรีด

2.ร้านแต่ง/แต่งผม

3.ซ่อมรถจักรยานยนต์

3

5

10

รวม 18

การปศุสัตว์

ในเขตตำบลเฉลิมแม้สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ พืชพันธัญญาหารที่เป็นอาหารของสัตว์อยู่ทั่วไป แต่การเลี้ยงสัตว์ในเขตตำบลเฉลิม ก็ยังมีการขยายตัวน้อย ส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น ไก่ เป็ด เป็นต้น ส่วนการเลี้ยงโคนเนื้อ แพะ แกะ ประชนนิยมเลี้ยงจำนวนไม่มาก โดยจะเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติ

๓) ด้านสังคม

ประชากรทั้งสิ้น 6,964 คน  แยกเป็น

ชาย   3,351  คน       หญิง   3,613   คน

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านทำนบ 366 633 716 1,349
หมู่ที่ 2 บ้านปาเซ 365 370 407 777
หมู่ที่ 3 บ้านสิโป 333 587 622 1,209
หมู่ที่ 4 บ้านกูจิงลือปะ 171 282 364 646
หมู่ที่ 5 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ 513 943 982 1,925
หมู่ที่ 6 บ้านสะโล 96 288 277 565
หมู่ที่ 7 บ้านบาโงลูโบ๊ะอาแน 148 248 245 493
รวม 1,992 3,351 3,613 6,964

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

การศึกษา

1.ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์

          1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              หมู่ที่    3     บ้านสิโป

1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              หมู่ที่     4     บ้านกูจิงลือปะ

1.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              หมู่ที่    5     บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ

2.โรงเรียนประถมศึกษาของรับ ทั้งหมด 6 แห่ง

          2.1 โรงเรียนบ้านทำนบ             หมู่ที่    1

2.2 โรงเรียนบ้านสิโป               หมู่ที่    3

2.3 โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ         หมู่ที่    4

2.4 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ     หมู่ที่    5

2.5 โรงเรียนบ้านสะโล              หมู่ที่    6

2.6 โรงเรียนบ้านบาโง              หมู่ที่    7

3.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) จำนวน 9 แห่ง คือ

3.1 โรงเรียนตาดีกาอัลนุดดีน

3.2 โรงเรียนตาดีกานูรียะตูลอิสลามียะห์

3.3 โรงเรียนตาดีกาดารูลฟาละห์

3.4 โรงเรียนตาดีกากาตัรบียะห์ดีนียะห์

3.5 โรงเรียนตาดีการียาตูลมูฮาญีรีน

3.6 โรงเรียนตาดีกากาวะห์ดาตูลอุมมะห์

3.7 โรงเรียนตาดีกานะห์ฏอคุลอัลฟัล

3.8 โรงเรียนตาดีกาอะห์มาดียะห์

3.9 โรงเรียนตาดีกาฟัจรูลอิสลาม

4.สถาบันปอเนาะ   จำนวน 1  แห่ง

ปอเนาะยือนือเระ

5.ศาสนา

ประชาชนในเขตตำบลเฉลิมนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 100

สถาบันและองค์กรศาสนา

จำนวนมัสยิด ในเขตตำบลเฉลิมมี จำนวน 12 แห่ง  ดังนี้

หมู่ที่ มัสยิด
หมู่ที่ 1บ้านทำนบ 1.1มัสยิดบ้านทำนบ

1.2มัสยิดอัลนุดดิน

1.3มัสยิดบ้านละโอ

หมู่ที่ 2 บ้านปาเซ 2.1 มัสยิดลูโบ๊ฆูเร็ง

2.2 มัสยิดอมมูลกูรอ

2.3มัสยิดอายาตูลมูฮายีรีน

หมู่ที่ 3 บ้านสิโป 3.1 มัสยิดซีโป
หมู่ที่ 4 บ้านกูจิงลือปะ 4.1 มัสยิดดารุลอามีน
หมู่ที่ 5 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ 5.1 มัสยิดวะห์ดาตุลอมมะห์

5.2 มัสยิดอัดฆูลูฮานัสสาลาม

หมู่ที่ 6 บ้านสะโล 6.1 มัสยิดอะมาดียะห์
หมู่ที่ 7 บ้านบาโง 6.1 มัสยิดบาโงลูโบ๊ะอาแน

ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ ได้แก่

-ประเพณีแต่งงาน

-พิธีถือศีลอด (ถือบวช)

-พิธีเข้าสุนัต

-ประเพณีวันตรุษอดิลฟิตรีย์

-ขนบธรรมเนียมการเคารพ

-พิธีงานศพ

-สีละ

-ดีเกฮูลู

๔) การสาธารณสุข

การบริการด้านสาธารณสุขในเขตตำบลเฉลิม มีการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 บ้านสิโป และ หมู่ที่ 5 บ้านเฉลิม เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในตำบลลิมสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะส่งตัว กรณีรักษาที่โรงพยาบาลระแงะ และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ต่อไป

-อัตราการมีและใช้ส้วม ร้อยละ 99.99

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

(จาการสำรวจการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.อบต. เมื่อวันที่น 19 ตุลาคม กรณีครบวาระ)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๖๗๔๘ คนแยกเป็น

จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๕๖๗๒ คน

คิดเป็นร้อยละ ๘๔.0๕

จำนวนบัตรเสีย ๒๗๔ บัตร

คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๓

จำนวนบัตรไม่ลงคะแนน ๕๒ บัตร

คิดเป็นร้อยละ 0.๙๑

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม มีหน่วยงานที่คอยคุมดูแลความสงบ เรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชานชน ดังนี้

สถานีตำรวจ       จำนวน   –    แห่ง

สถานีดับเพลิง     จำนวน   –    แห่ง

ศูนย์ อปพร.       จำนวน   –    แห่ง

ด้านทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองจำนวน ๑๓ สาย

๑.หมู่ที่ ๑     ๒   แห่ง

๒.หมู่ที่ ๒     ๓   แห่ง

๓.หมู่ที่ ๓     ๓   แห่ง

๔.หมู่ที่๔      ๒   แห่ง

๕.หมู่ที่๕      ๓   แห่ง

ฝาย   จำนวน ๘ แห่ง

บ่อน้ำตื้น   จำนวน ๘0 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน   จำนวน ๘ แห่ง

บ่อน้ำบาดาล จำนวน ๑๔ แห่ง

คูส่งน้ำ จำนวน ๘ แห่ง

ประปาหมู่บ้าน (ประปาภูเขา) จำนวน ๔ แห่ง ม.๔ ๕ ๖ ๗

ทรัพยากรป่าไม้

          มีพื้นที่ป่า         –         ตร.กม.

มีสัตว์ป่า          –         ตร.กม.

ทรัพยากรธรณี

ปัจจุบันยังไม่มีใครค้นพบทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแต่อย่างใด

สภาพสิ่งแวดล้อม

อากาศอยู่ในเกณฑ์มาก เนื่องจากพื้นที่ในเขตตำบลเฉลิม ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้มีต้นไม้ให้ความชุ่มชื้นตลอดเวลา รวมทั้งไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศด้วย

 • ปริมาณขยะ ประมาณ ๑ ตัน/วัน
 • น้ำเสีย ในเขตตำบลเฉลิมไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเสีย

๕) ด้านการเมืองการปกครอง

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหาร (องค์กร) ประกอบด้วย

 • สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิมประกอบด้วย ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    และเลขานุการ-การสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติตามที่ระเบียบกฎหมายกำหนดและควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารส่วนตำบล
 • คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่ทางด้านบริหาร กำหนดนโยบายในการบริหารงานในท้องถิ่นององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   และตามระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๕ หน่วยงาน ดังนี้
 • สำนักงานปลัด อบต.
 • ส่วนการคลัง
 • ส่วนโยธา
 • ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
 • ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม