โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นายมะซาอูเด็น อาแว ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาด ในกิจกรรมประกอบไปด้วย ปฐมนิเทศ, ทดสอบขั้นต้น, กิจกรรมปลุกพลัง, รู้จักสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด, การใช้แอพอาสาสมัครกาชาด, การบริหารจัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด, กระบวนการและพิธีการฝึกอบรม “พิธีต้อนรับ”, กายบริหารและฝึกระเบียบแถว, ฝึกปฏิบัติการตรวจเยี่ยม, ฝึกปฏิบัติพิธีหน้าเสาธง, การกาชาดแลยุวกาชาด, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, จิตอาอายุวกาชาดพึ่งพาได้, การจัดกิจกรรมสัมพันธภาพ, วางแผนฝึกทักษะวิทยากร, ฝึกทักษะวิทยากร, รอบโลกกับกาชาด, สภากาชาดไทยและยุวกาชาด, RCY Party Night, ปฐมพยาบาล, การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ, การสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาดเพื่อบริการชุมชน, อภิปรายซักถาม และทดสอบขั้นปลาย ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา