พัฒนาศกร.ตำบล

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลเฉลิม พัฒนาศกร.ตำบลเพื่อให้เกิดความสะอาด น่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรูู้ ณ ศกร.ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส