รับสมัครนักศึกษาใหม่

ันที่ 23 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสุมาลี ด้วงทอง ครูกศน.ตำบลเฉลิม รับสมัครนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ บ้านสะโล หมู่ที่ 6 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส