บริบทปอเนาะ

ตอนที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป
สถาบันศึกษาปอเนาะ นัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

1.1 ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ นัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

สถานที่ตั้ง  96/2 หมู่ 1 บ้านยารอ  ตำบลบางปอ

อำเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  โทรศัพท์  089-9787805

1.2  ชื่อ – สกุล ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ  นายอับดุลเล๊าะ บือราเฮง

1.3  ชื่อ – สกุลผู้ช่วยโต๊ะครู นายหานานี บือราเฮง โทรศัพท์  061-4693379  

1.4  ชื่อ – สกุล ครูอาสาฯปอเนาะ  นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเร๊ะ

โทรศัพท์  084-9126880  E – mail  :  fafa.c1992@gmail.com

 1.5 เว็ปไซต์สถาบันศึกษาปอเนาะ http://narathiwat.nfe.go.th/mueang/nahdhatulsubbaniyah/

ข้อมูลเบื้องต้นสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

1.1 ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง

     – สถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์

     – ตำบางปอ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองนราธิวาส

     – ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส 15 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ของปอเนาะ 20 ไร่

อาณาเขต

             -ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ต.ลำภู อ.เมือง

             -ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ

             -ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ต.กะลุวอ อ.เมือง

             -ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ต.มะนังตายอ อ.เมือง