(นายอับดุลรอแม เจ๊ะหยิ)

ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน          

8681
ถ่าย  

สาขา/ด้าน   เกษตรกรรม 

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ     นายอับดุลรอแม    นามสกุล   เจ๊ะยิ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ ไทย  เลขประจำตัวประชาชน    3960100041473

วัน เดือน ปี ที่เกิด  19  /  ธ.ค. /   2502   อายุ   57  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  62/7     ม.5   บ้าน สุไหงบาลา  ตำบลมะนังตายอ  อ.เมือง  จังหวัด  นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  62/7   บ้าน   สุไหงบาลา   หมู่ที่  5  ตำบล มะนังตายอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000

โทรศัพท์บ้าน    –  

โทรศัพท์มือถือ  081-0964078

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  62/1  บ้าน    สุไหงบาลา   หมู่ที่  5  ตำบลมะนังตายอ อำเภอ เมือง จังหวัด นราธิวาส  

โทรศัพท์ 

พิกัดที่ตั้ง  6.376828   ,  101.7708

วุฒิการศึกษา / ระดับ  ปวช.

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกรรม / ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา   นายมะยูโซ๊ะ         ชื่อมารดา  นางตีเม๊าะ 

 อาชีพบิดา    ทำสวน       อาชีพมารดา     ทำสวน

เป็นบุตรคนที่      1    ในจำนวนพี่น้อง       6    คน

ภรรยาชื่อ  นางแวนีซ๊ะ       ( นามสกุลเดิม)    เปาะซา

   มีบุตรชาย    3   คน บุตรหญิง     1   คน    รวมทั้งหมด     4   คน