#เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 22-24 ธันวาคม

Read more

#เข้าร่วมโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 21 ธันวาคม 25

Read more

#ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรวิชาการทำขนมบัวลอยไข่หวาน จำนวน 6 ชั่วโมง”

วันที่ 19 ธันวาคม 25

Read more

#การประชาสัมพันธ์และการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยการดาวน์โหลดแอปหมอพร้อม ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567″ #ศกร.ตำบลกะลุวอ

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข

Read more