ศกร.ตำบลมะรือโบออก ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักศึก

Read more

ศกร.ตำบลมะรือโบออก สกร.อำเภอเจาะไอร้อง “สกร.การศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย”

ศกร.ตำบลมะรือโบออก ข

Read more

พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

********************

Read more

เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้แบบการคิดประยุกต์ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning : CBL)

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more