ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลมะรือโบออก สังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเจาะไอร้อง

หมู่ที่ 6 บ้านปิเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก

อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ 073 544177, 0810992440

โทรสาร 073 544177