กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ

หลักสูตรวิชาช่างเชื่อม จำนวน  60  ชั่วโมง  ในระหว่างวันที่ 12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  ถึงวันที่  8  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567   

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลดิสลามียะห์