ประสานงานวิทยากรอาชีพ เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในโครงการกิจกรรมการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดฯ

ณ บ้านโต๊ะเล็ง หมู่

Read more

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต บ้านไอสะเตีย และคณะ อสม.ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายตำบลบูกิต

Read more

ได้เตรียมอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

Read more