การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง”

*****************

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้องมอบหมายให้นายมะซายูตี ลาเต๊ะบือริง ผู้รับผิดชอบงานสถานศึกษาสีขาวฯ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีคณะกรรมการในการประเมิน 4 ท่านได้แก่ นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และนายสันติพงศ์ บัวทองเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมประเมิน 13 อำเภอ โดยการนำเสนอผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” พร้อมชมนิทรรศการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง เชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส