ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต บ้านไอสะเตีย และคณะ อสม.ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายตำบลบูกิต

Read more

ดำเนินงานจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

Read more