ครูผู้สอน

นางสาวนิรดา เอี่ยมสอาด

ข้อมูลครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ
 
ประวัติส่วนตัว
          – ชื่อ – สกุล นางสาวนิรดา  เอี่ยมสอาด

          – วัน/เดือน/ปี เกิด วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗
          – ที่อยู่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๖ ตำบล ดุซงญอ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส
          – เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑๐๙๙๑๑๗๑, ๐๙๙๗๐๒๕๘๑๐
          – อีเมล์  da_da๐๗๑ @ hotmail.com
 
ประวัติการศึกษา
          – วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ (การปกครอง)
            สถานที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          – วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตร์ (การจัดการงานสาธารณะ)
          สถานที่จบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประวัติการทำงาน
          – ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ)
          – สถานที่ทำงาน กศน.อำเภอเจาะไอร้อง
          – บรรจุครั้งแรก วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ จนถึง ปัจจุบัน