ฟรี E-Book ‼ 📚 รายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ 👩🏼‍🔧🥰

ฟรี E-Book ‼ 📚 รายงานแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ 👩🏼‍🔧🥰
.
💡ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยทางการศึกษาสู่การปฏิบัติที่พัฒนาจากการทำความเข้าใจและวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งเสริมการทำวิจัย 🧪⚗สู่การปฏิบัติของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกต่อการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากผลวิจัย 👩🏼‍🏫🏆🤍
.
🔎 Download ได้ที่ https://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/2036-file.pdf
.
✏ สอบถามความรู้เพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
.

#สภาการศึกษา #การศึกษา #ebook #4Pmodel #งานวิจัย

📝ติดตามสื่อโซเชียลของสภาการศึกษา ได้ที่ :