บริบทปอเนาะ

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

                   ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
ตำบลช้างเผือก เป็น 1 ใน 4 ตำบลของอำเภอจะแนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอจะแนะ โดยตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอจะแนะ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 58 กิโลเมตร ไปตามถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4207 ถนนบ้านมะนังกาแยง  หมู่ที่ 3 ตำบลจะแนะ  ถึงบ้านไอร์บือแต  หมู่ที่ 4 ตำบลช้างเผือก  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 375.38 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 234,612.5 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียงต่างๆ ดังนี้  
                      ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลดุซงญอและตำบลจะแนะ
                      ทิศใต้                    ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย
                      ทิศตะวันออก           ติดต่อกับอำเภอสุคิรินจังหวัดนราธิวาส
                      ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

                  
                   ลักษณะภูมิประเทศ
       ตำบลช้างเผือกมีพื้นที่เป็นป่าเขา ทิศเหนือเป็นที่ราบ ทิศใต้เป็นพื้นที่ป่าและภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
กั้นเขตแดนระหว่างไทย – มาเลเซีย