วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบและดำเนินการจัดทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ ทั้ง 3 ระดับ ประถมศึกษา,มัธยมศึกษาตอนต้น,มัธยมศีกษาตอนปลาย

ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ

Read more

วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ และคณะกรรมการคุมสอบ ร่วมกันประชุมก่อนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียน 2/2566 เพื่อวางแผนและให้เป็นด้วยความเรียบร้อย

ณ โรงเรียนบ้านจะแนะ

Read more

โครงการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more