วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ เข้าร่วมโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เป็นกรรมการ และมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานกรรมการคัดเลือก

ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส