วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากรสกร.อำเภอจะแนะ ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงและติดตามงานที่ได้ดำเนินงานที่ผ่านมา

ณ สกร.อำเภอจะแนะ