วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอจะแนะ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านางสาววนิดา สิเดะ ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอจะแนะ นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ชายแดนใต้ ระดับจังหวัด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้กับเยาวชนนอกระบบจังหวัดนราธิวาส

ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสนามกีฬาชั่วคราว สกร.จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส