บริบทตำบล

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)

ตำบลจะแนะ  เป็น   ๑   ใน   ๔    ตำบล    ของอำเภอจะแนะ    อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนราธิวาส ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๖ กิโลเมตร  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะแนะตั้งอยู่    หมู่ที่   ๓  บ้านมะนังกาแยง  มีพื้นที่ประมาณ   ๙๐ ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ   ๖๒,๑๐๕   ไร่ และมีอาณาเขต  ติดต่อดังนี้

                    ทิศเหนือ                   จดตำบล          ดุซงญอ           อำเภอจะแนะ

                             ทิศใต้                       จดตำบล          ร่มไทร            อำเภอสุคิริน

                    ทิศตะวันออก               จดตำบล          ผดุงมาตร         อำเภอจะแนะ

                    ทิศตะวันตก                จดตำบล          ช้างเผือก         อำเภอจะแนะ

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลจะแนะ เป็นพื้นที่ราบลุ่มและแนวภูเขา

                    พื้นที่ราบ                   คิดเป็นเปอร์เซ็นต์          ประมาณ                   ๓๕  %                     แนวภูเขา                    คิดเป็นเปอร์เซ็นต์         ประมาณ                   ๖๕  %

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

      เนื่องจากพื้นที่ของตำบลจะแนะ  ส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขา  จึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะความร้อนชื้น ฝนตกตลอดปี ภูมิอากาศ   มี  ๒  ฤดู

                    –  ฤดูร้อน        เดือนมีนาคม  –   มิถุนายน

                    –  ฤดูฝน                   เดือนกรกฎาคม  –  กุมภาพันธ์

          1.4 ลักษณะของดิน

–  กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพื้นที่ของตำบล  เป็นจำนวน  ๒,๖๗๘  ไร่

                    –  กลุ่มดินที่ปลูกยางพารา  มีพื้นที่โดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  จำนวน  ๓๕,๐๐๒  ไร่ 

                    –  กลุ่มดินภูเขามีพื้นที่ของตำบลซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะและป่าไม้ จำนวน ๒๑,๓๙๖ ไร่ 

                    –  กลุ่มดินที่ปลูกไม้ผลมีพื้นที่  ของตำบลเป็นจำนวน  ๓,๐๒๙  ไร่

2. ด้านการเมืองการปกครอง

          2.1 เขตการปกครองตำบลจะแนะแบ่งเขตการปกครองเป็น ๑๐ หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ปกครองตำแหน่ง
1บ้านยะออนายฮาเซ็ง  แซบากา  ผู้ใหญ่บ้าน
2บ้านจะแนะนายอาลี  หะยีอาลี  ผู้ใหญ่บ้าน
3บ้านมะนังกาแยงนายอาบีดี  บาโด  ผู้ใหญ่บ้าน
4บ้านปารีนายอุสมัน  บาโด  ผู้ใหญ่บ้าน
5บ้านสะโกนายสะอารี  หะยีสาแล๊ะ  กำนันตำบลจะแนะ
6บ้านไอร์กรอส   นายมะกอรี  มะมิง  ผู้ใหญ่บ้าน
7บ้านตือกอนายมามะซูกี  หาละ  ผู้ใหญ่บ้าน
8บ้านบือแตนายมะรอนิง  อาแว  ผู้ใหญ่บ้าน
9บ้านไอร์มือเซนายรอนิง  สือยุ  ผู้ใหญ่บ้าน
10บ้านยารอนายฮาซัน  บากา  ผู้ใหญ่บ้าน
11บ้านละหารนายซือตี  บาโด  ผู้ใหญ่บ้าน