ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลจะแนะ (ศกร.ตำบลจะแนะ)

 ม.3 บ้านมะนักาแยง ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220

(อบต.เก่า)

โทรศัพท์ : 084-9139493

E-mail : nfet.chanae@gmail.com