เป็นวิทยากรแนะนำการจัดการศึกษาอาชีพ (การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง) ให้กับกลุ่มสตรีตำบลจะแนะ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ นักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

นิเทศติดตามการดำเนินงานจัดอบรมให้ความรู้เรื่องโครงงาน และการแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา สกร.อำเภอจะแนะ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์

Read more

ต้อนรับคณะนิเทศและตรวจเยี่ยมสนามสอบในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more