ครูอาสาฯปอเนาะ ปฏิบัติงานสำนักงาน

วันที่ 12 มีนาคม 2566 โดยนางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นายยาการียา ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ ปฏิบัติงานสำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ สกร.อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส