อาชีพในปอเนาะ หลักสูตร 60 ชั่วโมง

อาชีพในปอเนาะ แบบชั้นเรียน หลักสูตรช่างปูน จำนวน 60 ชั่วโมง