บริบทปอเนาะ

บทข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ

 1) ข้อมูลสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์

ประวัติของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์  ก่อตั้ง  ณ บ้านเลขที่ 153/2  บ้านยือลอ  หมู่ที่  3  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  โดยใช้ชื่อว่าปอเนาะดารุลแอ็นศอร์

        ต่อมาได้มีการจดทะเบียน เลขที่ 3960300292780 วันที่จดทะเบียน 11 พฤศจิกายน 2551 โดยนายสะรอนิง  มาลอ เป็นฝุ้รับใบอนุญาต และเปลี่ยนชื่อเป็น  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์  มีพื้นที่โดยประมาณ  40  ไร่  ภายในสถาบันประกอบด้วยปอเนาะชาย  ปอเนาะหญิง  ศูนย์การเรียนปอเนาะ  ห้องสมุด  อาคารเรียน  บ้านพัก  และมัสยิด  ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งสายสามัญ  วิชาชีพ  และศาสนา การคมนาคม ของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์  มีเส้นทางการเดินทางคมนาคมทางบก  โดยใช้เส้นทางถนนท้องถิ่นในทางเข้าหมู่บ้านยือลอ

ลักษณะพื้นที่ ในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์  จะเป็นลักษณะพื้นที่ราบ มีทุ่งนาล้อมรอบ  มีพื้นที่ประมาณ 40 

   2) ข้อมูลผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ –สกุล       นายสะรอนิง   มาลอ    

ตำแหน่ง        โต๊ะครู

อายุ             46 ปี 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 3960300292780

วัน /เดือน/ปีเกิด วันที่  15  เดือน กันยายน  พ.ศ  2516

ศาสนา         อิสลาม

อาชีพ           สอนหนังสือ

สถานภาพ      สมรส

ที่อยู่            153/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

อาชีพที่ใฝ่ฝัน   สอนหนังสือ

สิ่งที่ภาคภูมิใจ สามารถเปิดปอเนาะได้ด้วยตนเองและสอนให้คนเป็นคนดี  มีคุณธรรม

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  093-9239633

การศึกษา (ด้านสามัญ)

ระดับจากสถาบัน/โรงเรียนปี พ.ศ.
มัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาเจาะ2555

         

ระดับจากสถาบัน/โรงเรียนปี พ.ศ.
ปริญญาตรี

การคมนาคม
            การคมนาคมของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์  จาก กศน.อำเภอบาเจาะ ถึงสถาบันศึกษาปอเนาะ ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเส้นทางการเดินทางคมนาคมทางบก  โดยใช้เส้นทางถนนท้องถิ่นในทางเข้าหมู่บ้านยือลอ
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ          ติดต่อ  ตำบลปะลุกาสาเมาะ
                    ทิศใต้             ติดต่อ   ตำบลกาเยาะมาตี
                    ทิศตะวันออก    ติดต่อ  ตำบลทรายทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
                    ทิศตะวันตก      ติดต่อ   อำเภอรือเสาะ
 
นโยบายของสถาบันปอเนาะดารุลแอ็นศอร์
เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านศาสนา
เพื่ออบรมสั่งสอนเยาวชนมุสลิม  ให้เป็นคนดีและมีคุณธรรม
เพื่อมีความขยันขันแข็งในการปฏิบัติศาสนกิจ
เพื่อมาทำงานที่มีประโยชน์ให้กับสังคม
ให้มีความคิดสร้างสรรค์  ในการดำรงชีวิตที่ดี
ให้ที่พัก(ปอเนาะ) สำหรับผู้สูงอายุ
 
 
สภาพทั่วไปของอาคารเรียนและสถานที่ต่าง ๆ ในบริเวณปอเนาะ
ป้ายชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ (อยู่หน้าปอเนาะทางเข้าฝั่งขวา)
อาคารเอนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง
ปี 2555 ได้รับอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลสถาบันศึกษาปอเนาะดีต้นแบบระดับจังหวัด จาก สบย.12 จังหวัดยะลา งบประมาณ 1,750,000 บาท   
-เป็นห้องรับแขก
-ห้องประชุมสัมมนา
-ห้องเรียนและมุมเรียนรู้ กศน.ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ กศน.อำเภอบาเจาะ
มัสยิด
          ใช้ประกอบศาสนากิจ
อาคารบาลัย
ใช้สำหรับบรรยายธรรม และท่องจำบทเรียนอัลกุรอ่าน
          ห้องสมุด
                    ใช้สำหรับเก็บพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน กีต้าบและหนังสือภาษาอาหรับ
          บ้านพักรับรอง
                    ใช้สำหรับรับรองผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยียนปอเนาะ มาพักเป็นเวลาสั้นๆ
บ้านพักอุซตาส
บ้านพักบาบอ
บ้านชั้นเดียว ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของบาบอและครอบครัว
ปอเนาะ/ที่พักนักศึกษาชาย
จำนวน 16 หลังปอเนาะแบบไม้ ยกพื้น
ห้องน้ำชาย       จำนวน  1  หลัง
          ปอเนาะผู้สูงอายุ
                    จำนวน  20 หลัง เป็นบ้านเล็กๆยกพื้น
สนามหญ้า
สำหรับเล่นกีฬาต่างๆ
แปลงเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คอกแพะ
คอกไก่
บ่อเลี้ยงปลา
ที่กักเก็บน้ำสะอาดใช้ในชีวิตประจำวัน
สวนหย่อม (สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ)