โครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม” (Aquarium Innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ

วันที่ 18 เมษายน 2567 นางนูรไอนี ติสมานิ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมกาเรียนรู้อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้ นายมะรอซะดี แซมะแซ ครูชำนาญการรับผิดชอบโครงการและบุคลากร จัดโครงการอบรมให้ความรู้และประกวดตู้ปลาสวยงาม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมตู้ปลาสวยงาม” (Aquarium Innovation) สกร.อำเภอบาเจาะ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ไปใช้ในการจัดตู้ปลาและการเรียนรู้ต่อไป ณ สกร.อำเภอบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส